Wiadomości
parafiacielmice.pl
Nauczanie Kościoła o obowiązku uczestniczenia Wiernych we Mszy świętej i troski o Wspólnotę Parafialną.

Trzecie Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Przykazanie kościelne:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

Kodeks Prawa Kanonicznego:
Kan. 1247 KPK - W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Kan. 1248 KPK - § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Kan. 898 KPK - Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu Najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku.

Katechizm Kościoła Katolickiego:
art.2181,2182 -  Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi.
Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego.
Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

Nauczanie Kościoła:
Papież Benedykt XVI: „Uczestniczenie w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami, z którymi tworzy się jedno ciało w Chrystusie Jezusie, jest nakazem chrześcijańskiego sumienia i równocześnie ono to chrześcijańskie sumienie formuje”.

Zarządzeniem Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odwołana została dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy Świętej i dotyczy ona obecnie, na zasadzie kanonów prawa kanonicznego, tylko osób w podeszłym wieku i chorych.

Watykańska Instrukcja nt. Parafii - „Duszpasterskie nawrócenie parafii”:
Parafia ma za zadanie uczyć czytać i rozważać Słowo Boże, a zasadniczym momentem w tworzeniu wspólnoty parafialnej jest sprawowanie Eucharystii. Wspólnota parafialna jest wezwana do rozwijania prawdziwej bliskości osób, przez ich obecność i wspólną modlitwę. Parafia musi być miejscem, w którym zostaje przezwyciężona samotność, gdzie spragnieni wspólnoty, przychodzą i doświadczają drogi jedności prowadzącej ku zjednoczeniu z Bogiem. Konieczne jest nawrócenie duszpasterskie wszystkich ochrzczonych tworzących parafię, bo każdy z nich winien brać udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Aby więc odpowiedzieć na znaczące zmiany społeczne i kulturowe, jakie zachodzą w świecie, konieczne jest przejście do duszpasterstwa misyjnego, aby parafia stawała się miejscem troski wszystkich o uświęcenie każdego z jej członków.